Csupasz úrasszonyok Veszprém Vármegyében 1318
Zaarberen (Vörösberény) erőd-temploma
Zaarberen (Vörösberény) erődtemploma
Vasuni Simon és Tamás, Tamás serviensei a püspök Alsó Keek (alsó Kék falu, ma nem létezik) falusi jobbágyaitól 6 ökröt vettek el, és  amikor a püspök Felső Keeki (felső Kék falu, ma nem létezik) jobbágyai Veszprémbe futottak, Tamás serviensének, Péter fia Lászlónak a serviensei 4 ökröt, 10 juhot és ruhákat vettek el, és az említett Simon serviensei a veszprémi külső várba való Jánostól, a püspök jobbágyától 1 lovat és 2 ökröt loptak el.

Tamás hatalmaskodva descensust tett a káptalan Kezu (ma Keszi, azaz Papkeszi) faluján, majd a Zaarberen (Szárberény, ma Balatonalmádi-Vörösberény) faluban tett descensus során kinyittatta az egyházat, a káptalan jobbágyainak összes javát elvitette, és a föld lakóit kifosztotta, a remeték e falu erdejében, a Szárberényi erdőben levő Szt. Kereszt-egyházát éjjel feltörette, és nem csupán a provincia javait vitette el, hanem a rablók a ruhákat is elhordták. Az egyház ma már nem létezik, feltehetőleg Idegsyt egyházáról van szó. (ebben az írástam említem: http://mcbubu.hu/idegsyt_beatae_elizabeth/)

A káptalan Olvrs (ma Alsóörs) falujában a Gizella királyné által az alapítás idején a veszprémi egyháznak adományozott sok mansio közül megmaradt 7 nemes mansiot, továbbá 35 vásárolt mansiot Tamás a saját hasznára fordított, s bár Pál mester. somogyi comes embere királyi parancsra Olvrs falut visszaadatta a káptalannak, Tamás a falu egyházát és cintermét feltörte, összes javaikat elvitte, azokat az egyháznak királyi parancsra sem adta vissza, a népeket a faluból szétzavarta.
Tamás elfogta János comes fia Erdeu-t, a püspök Vamusi (ma Nemesvámos) officialisát, s amikor János fia kiszabadítására Tamáshoz ment, Tamás őt is börtönbe vetette, és csak másik fia kezessége révén szabadult ki, viszont a kezes már 7 hónapja (1317. július óta) fogságban van, s Tamás nem akarja szabadon bocsátani jótállás fejében. Tamás familiáját és haderejét e János háza ellen küldte, annak feleségét megsebesítették és ott 16 nemes úrasszonyt lemeztelenítettek, és összes ingó javaiktól megfosztották őket.

Tamás fegyveres csapatával rátámadt András comes fiaira, Pálra és Andrásra, a püspök servienseire, őket és Hydegkuth (ma Hidegkút)falujukat kifosztotta, a Szt. Györgyegyházat feltörte, és javaikat 3 napon át várába hordatta, az egyház kulcsait elvitte, 4 nemes úrasszonyt pedig csupasszá tett. Tamás a püspök Nyueg (Nivegy-völgyi falvak) birtokait lerombolta, 2 fogolyként elhurcolt fiút pénzért szabadon bocsátott, és Tamás serviensei Eliást, a püspök Kemecheyi serviensét minden javától megfosztották, őt és feleségét félholtra verték. Andrást, a püspök veszprémi molnárát egyik éjjel kirabolták, Abraam comesnek, a püspök serviensének a lovát a házára törve  elvitték. Tamás erőszakos descensust tett Zabadi (ma Szabadi, azaz Szentkirályszabadja) faluban, amelyet a király állítólag védelem céljából a püspökre bízott a tihanyi konvent oklevele révén Tamás sérelmére.
Vrs (Felsőörs) egyháza, Prépostság
Seegvar (Essegvár, Bánd)
Történetünk az Úr 1317. esztendejében esett meg, Veszprém vármegyében. Az ország még alig heverte ki a tatárjárást, békésebb idők következtek.
Viszont a tatárjárás után belső feszültségek keletkeztek. Ezek a nyugodt évtizedek nem is voltak annyira nyugodtak. Hatalmaskodóink, ma úgy mondanánk, garázdáink szerették lemezteleníteni az asszonyokat, úgy tűnik.

Hogy mi is történt 1317-ben, arról Tamás testvér, tihanyi apát hagyott ránk egy jelentést, melyet 1318. február 14-én tett meg Károly királynak.

A jelentés szerint parancslevelének megfelelően Miklós királyi udvari tárnok társaságában vizsgálatra kiküldte Egyed testvért, akik visszatérve elmondták:

Tamás mester, Arnold fia Tykont, a püspök serviens-ét Veszprémben a vár kapuja előtt elfogta és börtönben tartja, majd Arnold fia Demetert és Volpoth fia Lászlót, a püspök servienseit, Kuesd (Kövesd falu, ma már nem létezik) és Zeuleus (Szőlős falu, ma már nem létezik) birtokaikat, Dénes comest, a veszprémi káptalan officiálisát, azok másik Zeuleus (másik Szőlős, ma Balatonszőlős) falubeli jobbágyait tönkretette, csupaszon hagyta ott az embereket. ugyancsak Tamás a Zeuleusi cintermet és a Boldogságos Szűz-kápolnát feltörte, az ott talált javakat Seeg várba vitette át.
Márton mester, Vrs-i (ma Felsőörs) prépostot lelki és evilági joghatóságából Tamás kizárta, 2 ökrét elvitte, unokatestvérét, az egyház nemes jobbágyát elfogta, aki a sűrű erdők közti úton futással tudott a fogságból kiszabadulni. Barlogi Mihály fia Petheu és társai, Tamás serviensei Almus fiait, a káptalan Pechul-i (ma Pécselyi) nemes jobbágyait éjjel kirabolták, javaikat elvitték, őket és feleségüket súlyosan megsebesítették, és Orbouch testvére, Beke és társai, Tamás serviensei a Veszprémi Szt. Margit-egyháznál imádkozó Istvánt, a káptalan nemes jobbágyát elfogták, fogolyként Seeg várba vitték, onnan Tamás 2 tunella bor fejében bocsátotta szabadon, ezen egyház harangozóját pedig pénzért engedték csak szabadon.

Tamás testvére, Beke Tyvan fia Tamást és a káptalan Pechul-i és Vazul-i (ma Vászolyi) más nemes jobbágyait közúton rabolta ki, és Heym fia Pál és Tamás más serviensei a káptalan sok Pechul-i és Vazul-i jobbágyát fosztották meg összes javaiktól azon a közúton, ahol árukkal közlekedtek.

A folytatást sajnos nem ismerjük, mint ahogy az előzményeket sem. Mindenkinek a képzeletére van bízva, de a Seeg váriak (Bánd, Essegvár) nem voltak nyúlszívűek, meg annyira békések sem...
Seegvar (Bánd, Essegvár)
MCBUBU.HU - Csupasz úrasszonyok Veszprém vármegyében- Írta: Tamás testvér, apát, tihanyi konvent , 1318.